RNDr. Elena Dolanská

Služby

 • zastupovanie slovenských a zahraničných prihlasovateľov pred Úradom priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) vo veciach týkajúcich sa patentov, úžitkových vzorov, dizajnov, ochranných známok, označenia pôvodu výrobkov
 • spracovanie podkladov k prihláškam v uvedenej oblasti
 • zastupovanie slovenských prihlasovateľov v konaní o medzinárodnej prihláške vynálezu /úžitkového vzoru podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT)
 • zastupovanie prihlasovateľov pred EPO v konaní o udelenie európskeho patentu
 • zastupovanie slovenských prihlasovateľov v konaní o medzinárodnej prihláške ochrannej známky podľa Madridskej dohody o medzinárodnom zápise ochranných známok a Protokolu k tejto dohode (International registration)
 • zastupovanie prihlasovateľov pred OHIM v konaní o zápise známky spoločenstva (CTM)
 • zastupovanie prihlasovateľov pred OHIM v konaní o zápise dizajnu spoločenstva (CD)
 • zabezpečovanie ochrany predmetov priemyselných práv v jednotlivých krajinách v spolupráci s kooperujúcimi partnermi v zahraničí
 • vykonávanie patentových a známkových rešerší
 • vypracovanie licenčných zmlúv na predmety priemyselného vlastníctva
 • zabezpečenie odborných prekladov v oblasti priemyselných práv
 • konzultačná a poradenská činnosť v oblasti priemyselných práv
 • poradenská služba z oblasti nekalej súťaže
 • súdnoznalecké posudky v oblasti priemyselného vlastníctva, vrátane oceňovania predmetov priemyselného vlastníctva