RNDr. Elena Dolanská

Dizajn

Pod dizajnom sa rozumie vonkajšia úprava výrobku alebo jeho časti spočívajúca v znakoch, ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samého výrobku alebo jeho zdobenia.

Dizajn je spôsobilý na ochranu ak je nový a má osobitý charakter. Dizajn sa považuje za nový, ak nebol zhodný dizajn sprístupnený verejnosti pred dňom vzniku práva prednosti. Dizajn má osobitý charakter, ak sa celkový dojem, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa, odlišuje od celkového dojmu, ktorý u takéhoto užívateľa vyvoláva dizajn sprístupnený verejnosti pred dňom vzniku práva prednosti.

Majiteľ zapísaného dizajnu, t.j. dizajnu zapísaného do registra dizajnov, má výlučné právo využívať zapísaný dizajn, brániť tretím osobám využívať ho bez jeho súhlasu, poskytnúť súhlas na jeho využívanie, previesť ho na inú osobu alebo zriadiť k nemu záložné právo. Pod využívaním zapísaného dizajnu sa rozumie hlavne výroba, ponuka, uvedenie na trh, dovoz, vývoz alebo používanie výrobku, v ktorom je zapísaný dizajn stelesnený, alebo na ktorom je použitý, alebo skladovanie takéhoto výrobku.

Platnosť zapísaného dizajnu je päť rokov od dátumu podania prihlášky a možno ju predĺžiť štyrikrát vždy o päť rokov až na celkovú dobu ochrany 25 rokov.