RNDr. Elena Dolanská

Patent

Patenty sa udeľujú na vynálezy najmä z oblasti techniky, ktoré sú nové, sú výsledkom vynálezcovskej činnosti a sú priemyselne využiteľné.

Vynálezom nemôžu byť objavy, vedecké teórie, matematické metódy, estetické výtvory, plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hier alebo obchodnej činnosti, podávanie informácií. Vynálezom nemôžu byť ani počítačové programy.

Vylúčené z patentovateľnosti sú odrody rastlín a plemená zvierat a ich biologické spôsoby vytvárania, ďalej chirurgické alebo terapeutické spôsoby liečenia ľudského alebo zvieracieho tela a diagnostické metódy a metódy prevencie chorôb, ďalej riešenia vzťahujúce sa k rôznym štádiám vzniku a vývoja ľudského tela a riešenia, ktorých využívanie by bolo v rozpore s verejným poriadkom a dobrými mravmi.

Majiteľ patentu má výlučné právo využívať vynález, poskytovať súhlas na jeho využívanie iným osobám, previesť patent na inú osobu alebo k nemu zriadiť záložné právo.

Patent je platný 20 rokov odo dňa podania prihlášky vynálezu. Za udržiavanie patentu v platnosti sa platia jednoročné udržiavacie poplatky.

Dodatočným udelením tzv. „Dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a na výrobky na ochranu rastlín“ sa predĺžuje zákonná doba platnosti patentu vydaného na liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín -maximálne o 5 rokov.

  Patentová listiva