RNDr. Elena Dolanská

Profil

DOLANSKÁ patentová a známková kancelária poskytuje služby v celej oblasti priemyselných práv - patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok, dizajnov, označení pôvodu výrobkov – už od roku 1996.

Zastupuje klientov v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR), Európskym patentovým úradom (EPO), Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM), Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO).

Prostredníctvom kooperujúcich partnerov v zahraničí zabezpečuje ochranu priemyselných práv svojich klientov v konkrétnych krajinách. V prípade porušovania práv z predmetov priemyselného vlastníctva zabezpečuje zastupovanie klienta v súdnom spore právnikmi špecialistami v danom odbore.

Kvalita poskytovaných služieb je garantovaná dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti zakladateľkou kancelárie RNDr. Elenou Dolanskou, ktorá sa venuje problematike priemyselných práv už od roku 1978. Menovaná je patentovým a známkovým zástupcom, európskym patentovým zástupcom a európskym zástupcom pre ochranné známky a dizajny. Ako znalec zapísaný v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti SR je oprávnená vypracovávať znalecké posudky v odbore „Priemyselné vlastníctvo“.